Menu Close

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

Sertifikatas_VGN.jpg

 

Sertifikatas.png

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

    2019 metų sausio 2 dieną Kalvarijos globos ir užimtumo centras (toliau – Centras) pasirašė Dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį Nr. 40/EQS – 73, su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.
    Centras, siekdamas užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui pasirinko Centro teikiamas dienos socialinės globos institucijoje bei asmens namuose, ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos institucijoje paslaugas.
    Dalyvaujant EQUASS diegimo procese, Centro vadovas ir darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose sėmėsi žinių apie įstaigų kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus pokyčiu valdyme, gilinosi į socialinių paslaugų rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. Įstaigai buvo paskirtas EQUASS sertifikuotas konsultantas visam projekto vykdymo laikotarpiui, kuris vedė vienos dienos mokymus, konsultuoja ir teikia pagalbą ruošiantis EQUASS auditui.
    Šiuo metu EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
    Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.
    Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.
    EQUASS Assurance – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

    EQUASS kokybės sertifikatas suteikiamas, jeigu įstaiga teikia paslaugas vadovaujantis EQUASS kokybės principais:

•lyderystė
•personalas
•teisė
•etika
•partnerystė
•dalyvavimas
•orientacija į asmenį
•kompleksiškumas
•orientacija į rezultatus
•nuolatinis gerinimas 

    EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais.

 Diegiant EQUASS kokybės sistemą patobulinti ir naujai parengti šie dokumentai:

1. Organizacijos vizijos, misijos ir vertybių bei organizacijos kokybės politikos aprašymas
2. Galiojantis organizacijos metinis planas
3. Organizacijos darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politikos aprašymas
4. Organizacijos personalo kvalifikacijos kėlimo ir mokymo planas
5. Išsamus darbuotojų pareigybių ir funkcijų aprašymas
6. Organizacijos teisių chartija, kuri atspindi pagrindines paslaugų gavėjų teises
7. Organizacijos skundų valdymo sistemos aprašymas
8. Organizacijos etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašymas
9. Organizacijos etikos kodeksas
10. Organizacijos darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas
11. Organizacijos vykdomos fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūros
12. Organizacijos procedūros neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslumui, paslaugų gavėjo privatumui, orumui ir fizinei neliečiamybei užtikrinti
13. Organizacijos paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašymas
14. Organizacijos paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija
15. Organizacijos paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija
16. Organizacijos paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūros
17. Pagrindinės organizacijos teikiamos paslaugos
18. Organizacijos nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

  

EQUASS rezultatai už 2020 m 

      EQUASS rezultatai už 2019 m 

     

Skip to content