Menu Close

Globos centras – budintis globotojas

Budintis globotojas asmuo, baigęs specialius mokymus ir žinantis, kaip rūpintis laikinai tėvų globos netekusiu vaiku, kaip suteikti jam fizinį bei emocinį saugumą, kol šis galės grįžti pas savo tėvus, bus įvaikintas ar globojamas nuolat.

 • Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Jei norinčiojo būti budinčiu globotoju šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 6;

 • Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai įvardijama, kiek, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką (-us) budintis globotojas yra pasirengęs prižiūrėti;

 • Budinčiam globotojui už vaiko priežiūrą mokamas atlygis ir globos išmokos;

 • Savo veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Vaiko atstovas pagal įstatymą yra Globos centras, kuris teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei teikia pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

 

 

Norite tapti budinčiais globotojais?

Turite atitikti šiuos vaiko globėjui (rūpintojui) įstatymų keliamus

reikalavimus:

 • būti 21-65 metų amžiaus;

 • turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;

 • nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;

 • nebūti teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais šioje srityje;

 • nesirgti ligomis, kurioms esant negalėtumėte globoti (rūpinti) vaiko;

 • nebūti nušalinti nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;

 • nėra kitų Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje nurodytų pagrindų.

 • Asmeniui, norinčiam tapti budinčiu globotoju ir atitinkančiam įstatymo keliamus reikalavimus globėjui (rūpintojui), reikės baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį;

 • Mokymai – nemokami;

 • Baigus mokymus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys parengs išvadą dėl Jūsų pasirengimo tapti budinčiu globotoju.

 

 

KUR KREIPTIS?

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui turi pateikti prašymą ir kitus dokumentus arba jų kopijas:

 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos savo ir kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų medicininius pažymėjimus (forma Nr. 046/a), išduotus likus ne daugiau kaip dvylikai mėnesių iki prašymo pateikimo Tarnybos teritoriniam skyriui dienos;

 • kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų budinčiu globotoju.

Skip to content