Menu Close

Psichosocialinė pagalba

Psichosocialinė pagalba tai – pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

 

Paslaugų gavėjai gali būti:

– vaikai su negalia ir jų šeimos;

– vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą;

– suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;

– senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji;

– krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;

– socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos;

– socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

– smurtautojai;

– kiti asmenys ir jų šeimos.

 

Paslauga teikiama Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centre.

 

Paslaugos sudėtis: bendravimas, psichologinė pagalba (individualios psichologo konsultacijos), kitų paslaugų (psichiatro konsultacijos, psichoterapeuto konsultacijos, priklausomybių įveikimo pagalba) organizavimas.

 

Dėl paslaugos asmenys (šeimos) kreipiasi į Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrą, adresu Žemaitės g. 2, Kalvarija

 

Kreipiantis dėl paslaugų asmenys (šeimos) pateikia Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei pagal reikalingumą kitus dokumentus:

– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje); – pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

– socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, bedarbio, mokinio, studento pažymėjimą ar kt.);

– neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo / darbingumo lygio nustatymo pažymą ar specialiųjų poreikių nustatymo pažymą);

-neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos pažymos dėl specialiųjų poreikių nustatymo kopiją;

– sveikatos priežiūros įstaigos pažymą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), gydytojo pažymą, kad neserga užkrečiamomis odos, plaučių, lytiškai plintančiomis ligomis;

– kitus dokumentus pagal reikalingumą.

 

Esant poreikiui, gali būti pareikalauta dokumentų iš kitų institucijų.

Mokėjimo už paslaugą tvarką reglamentuoja Mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas 2020 m. sausio 30 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-6

Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, paslauga 3 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai.

Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, paslauga teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.

Skip to content