Menu Close

Paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos
Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Informavimas 
Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

Konsultavimas 
Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų

Tarpininkavimas ir (ar) atstovavimas
Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

 

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams.

 

Transporto organizavimas
Transporto organizavimo paslaugos paskirtis teikti specialiojo transporto paslaugas asmenims:

– kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų;

– kurie dėl socialinių įgūdžių stokos ir (ar) dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų.

 

Pagalba į namus
Pagalbos į namus tikslas teikti bendrąsias bei specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių atstovams – labiausiai pažeidžiamiems savivaldybės gyventojams, užtikrinant jų gebėjimą pasirūpinti savimi, spartinant jų integravimąsi į visuomenę.

 

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir/ar atkūrimas
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslauga – paslauga teikiama Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centre ir asmens namuose asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti jų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

 

Intensyvi krizių įveikimo pagalba
Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, laikinas apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), savipagalbos grupės, esant būtinybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, darbo įgūdžių ugdymas.

 

Psichosocialinė pagalba
Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti
Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

 

Vaikų dienos socialinė priežiūra
Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.
Vaikų dienos centras „Feniksas“, Ežero g. 3, Jungėnų k., Kalvarijos sav.

Dienos socialinė globa asmens namuose
Tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.

 

Dienos socialinė globa institucijoje
Paslaugų tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą suaugusiems asmenims su proto ir psichine negalia, atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, gerinant jų gyvenimo kokybę bei užtikrinant neįgaliųjų socialinę integraciją, sudarant galimybes šeimos nariams derinti profesinį ir šeimos gyvenimą.

 

Ilgalaikė socialinė globa socialinės globos namuose suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia
Visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis
Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras teikia tokias paslaugas aprūpinant Kalvarijos savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis (TTP):
– konsultavimas
– tarpininkavimas
– informavimas
– TPP išdavimas

Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimas
Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje.

 

Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija – palydimoji paslauga
Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija – pagalba iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims užmegzti socialinius ryšius, įsitraukti į struktūras, skatinančias nenusikalsti, ir (ar) šių ryšių stiprinimas.

 

 Asmeninės pagalbos paslauga – individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje palydint ir komunikuojant
Asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Skip to content