Menu Close

Globos centras – GIMK mokymai

GIMK programa.

 • Mokymų programa, pervadinta GIMK, tai – globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas. GIMK programa Mokymai.jpg
 • yra žinių ir pagalbos šaltinis. Jos tikslas yra dalytis svarbia Jūsų tobulėjimui informacija, kad galėtumėte tapti tinkamais globėjais ar įtėviais. GIMK programos mokymai skirti visiems asmenims, ketinantiems globoti, įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas savo namuose, šeiminiuose vaikų globos namuose, šeimynose.
 • Mokymo proceso metu bus norima kuo geriau pažinti Jus ir sužinoti Jūsų požiūrį į įvaikinimą ar globą. Tuomet kartu su specialistais nuspręsite, kas Jums tinka labiau: tapti globėjais ar įtėviais. Atminkite, jog gali atsitikti taip, kad Jūs nuspręsite nesiimti nei globos, nei įvaikinimo. Nieko baisaus, svarbiausia, kad priimtas sprendimas būtų teisingas.

 

Mokymų tikslai:

 • Suteikti dalyviams informacijos apie vaikų globą, įvaikinimą, vaikų netekusių tėvų globos poreikius, globėjams ir įtėviams reikalingus gebėjimus ir kt.;
 • Padėti suprasti, kaip pasikeis Jūsų ir Jūsų šeimos gyvenimas tapus globėju ar įtėviu, kokį poveikį globa ar įvaikinimas daro asmeniui, jo šeimai ir aplinkai;
 • Sudaryti sąlygas dalyviams išbandyti save kaip globėją ar įtėvį.

Galbūt Jūs nesate tikri, kad norite tapti vaiko globėjais ar įtėviais? Nieko bloga, jei dar tvirtai neapsisprendėte. GIMK programos tikslas – padėti įsivertinti asmenines savybes ir gebėjimus, ar turite tokius, kurie reikalingi globėjui ar įtėviui, ir po to priimti vieną iš šių sprendimų:

 • Mūsų sprendimas imtis globos ar įvaikinti yra teisingas;
 • Privalome dar kartą apsvarstyti savo sprendimą ir būti tikri, kad jis teisingas;
 • Nei globa, nei įvaikinimas šiuo metu mums netinka, bet daug sužinojome apie šeimas ir vaikus.

 

Globėjams ir įtėviams būtini gebėjimai:

1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;

2. Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;

3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas;

4. Pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;

5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

 

 • Gebėjimai – tai žinios ir įgūdžiai, kurių reikia siekiant numatytų tikslų. Jų susiformavimą veikia patirtis, branda, motyvacija, valia interesai, kryptingas domėjimasis, smalsumas. Gavęs pažymėjimą apie išklausytą mokymų kursą, būsimasis globėjas ar įtėvis turi turėti ne tik mokymų lankymą patvirtinantį dokumentą, bet reikalingų žinių, kurias panaudos į savo šeimą priėmęs vaiką ar jaunuolį.
 • GIMK padeda įgyti tų pačių žinių globėjams ir įtėviams – žmonėms, kuriems keliamas toks pats uždavinys – atstoti tėvus vaikams, kuriuos pagimdė kiti. Tai nėra paprastas uždavinys, nes vaiko paėmimas įvaikinti ar globoti reiškia, jog turėjo iširti kita šeima. Dalyvaudami mokymuose, suprasite ir patirsite, kiek daug įvairių jausmų sukelia mūsų nagrinėjamos temos.

 

Pagrindinės GIMK programos temos (10 susitikimų):

 1. Įvadas į mokymų programą GIMK;
 2. Bendradarbiavimas. Vaiko globos sistema;
 3. Atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku;
 4. Prieraišumas;
 5. Trauma, gijimas. Psichologinis atsparumas;
 6. Netektis. Sielvartas;
 7. Savivertė. Pastovių ryšių stiprinimas;
 8. Pozityvus auklėjimas;
 9. Pasiruošimas pokyčiams. Stresas globojant/įvaikinus vaikus ir jo įveika;
 10. Sąmoningo sprendimo priėmimas.

 

Specializuotos GIMK programos temos (8 susitikimai):

 1. Profesionalaus globėjo kompetencijos bei jų lavinimas;
 2. Vaikas iš socialinę riziką patiriančios šeimos: sunkumai ir pagalbos galimybės;
 3. Lytinio ugdymo klausimai. Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą;
 4. Pagalbos teikimas emocijų ir elgesio sunkumų turintiems vaikams;
 5. Vaikų, turinčių raidos sunkumų, poreikių tenkinimas ir pagalbos jiems organizavimas;
 6. Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir pagalba mokytis;
 7. Priklausomybių, delinkventinio elgesio ir nusikalstamos veikos patirties turinčių vaikų globa;
 8. Sąmoningo sprendimo priėmimas.
Skip to content