Menu Close

Pagalbos namuose tarnyba

Pagalbos į namus paslaugos:

Teisę į pagalbos į namus paslaugas turi:

– Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybėje;

– užsieniečiai, taip pat asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybėje;

– kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais ir gyvenantys Kalvarijos savivaldybėje

 

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:

– suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

– senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

– vaikai su negalia ir jų šeimos;

– kiti asmenys (šeimos), laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių iš dalies netekę savarankiškumo.

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį nuo 4 iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartus per savaitę;

Pagalba į namus skiriama:
– nustačius asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį;
– priėmus sprendimą asmeniui (šeimai) skirti pagalbą į namus;
– pasirašius pagalbos į namus teikimo ir mokėjimo už ją sutartį.

Pagalbos į namus paslaugos nustatymo ir skyrimo tvarką reglamentuoja Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas  teikimo, atidėjimo, sustabdymo, pakeitimo, atnaujinimo, nutraukimo tvarką reglamentuoja Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašas.

Dėl pagalbos į namus paslaugų asmuo ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių užpildydamas prašymą bei pateikia šiuos dokumentus:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai);

– pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

– neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą.

– Gydytojo išduotą išvadą ( forma 027/a).

– pažymą apie asmens (šeimos) pajamas.

 

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar globėjas negali to padaryti pats.

 

Mokėjimas už pagalbos namuose paslaugą:

Mokėjimo už pagalbą į namus dydis nustatomas tik pinigine išraiška, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu

– Asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, pagalbos į namus paslaugos teikiamos nemokamai.

– jei vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už pagalbą namuose dydis neturėtų neviršyti 5 procentų šeimos pajamų;

– jei vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už pagalbą namuose dydis neturėtų viršyti 10 procentų šeimos pajamų;

– jei vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už pagalbą namuose dydis neturėtų viršyti 15 procentų šeimos pajamų.

Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, pagalbos namuose paslauga teikiama nemokamai.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbą namuose dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, o socialinę riziką patiriančio suaugusio asmens, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Skip to content