Menu Close

Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.
Dienos socialinės globos paslaugų tikslas, sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą paslaugų namuose organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti šeimos nariams integruotis į visuomenę ir darbo rinką.

Dienos socialinės globos paslaugų gavėjai:

  • vaikai su sunkia negalia;

– suaugę asmenys ir senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį nuo 2 iki 10 val. per parą iki 7 kartų per savaitę.

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose skiriamos:
– nustačius asmens dienos globos poreikį (vadovaujantis Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-94
– priėmus sprendimą asmeniui skirti dienos globos paslaugas asmens namuose;
– pasirašius dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose sutartį.   .

Kreipiantis dėl dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, veikdamas asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys pateikia:

– užpildytą Prašymo–paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje;

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;

– pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena toje savivaldybėje kopijas;

– asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

– dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas;

– dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą;

– sveikatos priežiūros įstaigos išduotus dokumentus;

– kitus dokumentus pagal poreikį.

Paslaugą sudaro:

– bendravimas,

– laisvalaikio organizavimas,

– ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.),

– asmeninės higienos paslaugų organizavimas,

– psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas,

– pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.,

– socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

– kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.),

-darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

– sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,

– transporto paslaugų organizavimas,

– kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Sprendimą dėl socialinės globos asmens namuose paslaugų asmeniui skyrimo priima Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisija, vadovaujantis Dienos socialinės globos paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu

Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmeniui sustabdomos ar nutraukiamos Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisijai, gavus asmens (šeimos) prašymą, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu.

Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 120 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai socialinių paslaugų teikimas stabdomas dėl teismo sprendimo skirti asmeniui priverstinį gydymą, o pasibaigus sprendime dėl sustabdymo nurodytam laikotarpiui, socialinės paslaugos, kurių teikimas buvo sustabdytas, pradedamos teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nurodyto laikotarpio pabaigos ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be atskiro sprendimo priėmimo.

Mokestis už socialinės globos asmens namuose paslaugas nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens pajamas, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu

Vienas gyvenantis asmuo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą moka:

– jeigu pajamos per mėnesį neviršija 2 VRP dydžio – 10 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio – 15 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos per mėnesį viršija 3 VRP dydį – 20 procentų asmens pajamų.

Asmuo, gyvenantis šeimoje, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą moka:

– jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 2 VRP dydžio – 10 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio – 20 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 4 VRP dydžio – 30 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 5 VRP dydžio – 40 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį viršija 5 VRP dydį – 50 procentų asmens pajamų. – mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos.

Skip to content