Menu Close

Dienos socialinė globa institucijoje

Dienos socialinės globos institucijoje, Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centre, tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą suaugusiems asmenims su proto ir psichine negalia, atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, gerinant jų gyvenimo kokybę bei užtikrinant neįgaliųjų socialinę integraciją, sudarant galimybes šeimos nariams derinti profesinį ir šeimos gyvenimą.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugas gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę Kalvarijos savivaldybėje ir užsieniečiai, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir gyvenamąją vietą deklaravę Kalvarijos savivaldybėje.

 

Besikreipiantys dėl paslaugų skyrimo pateikia:

– užpildytą Prašymo–paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje;

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;

– pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena toje savivaldybėje kopijas;

– asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

– dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas;

– dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą;

– sveikatos priežiūros įstaigos išduotus dokumentus;

– kitus dokumentus pagal poreikį.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos teikiamos Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisijos sprendimu, vadovaujantis Dienos socialinės globos paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu.

Dienos centre asmenims su negalia paslaugų organizavimas:
Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centre asmenims su negalia teikiamos nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę darbo valandomis ir darbo dienomis. Socialinių paslaugų centras, pradedant teikti dienos socialines paslaugas su asmeniu (globėju ar įgaliotu asmeniu) pasirašo Paslaugų teikimo sutartį. Sutartyje nustatomos dienos socialinės globos paslaugų teikimo sąlygos, teikimo laikas, šalių teisės, pareigos ir kitos paslaugų teikimo bei nutraukimo sąlygos.

Paslaugas sudaro: 

– informacijos, susijusios su neįgaliojo bei jo šeimos poreikiais, teikimas;
– konsultacijų, susijusių su neįgaliojo ar jo šeimos narių socialinių, sveikatos, specialiųjų poreikių tenkinimo, švietimo ar kitų problemų sprendimu, teikimas;
– tarpininkavimas ir atstovavimas, tvarkant dokumentus įvairiose institucijose;
– maitinimo paslaugos organizuojamos, jei paslauga teikiama ilgiau kaip 5 val.;
– kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, padedant tvarkyti pinigų apskaitą, sumokėti mokesčius bei apsipirkti, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, ugdant tarpasmeninio bendravimo įgūdžius;
– laisvalaikio organizavimas (skaitomi laikraščiai, žurnalai, knygos, bendraujama su neįgaliuoju jį dominančiais klausimais, žaidžiami lavinamieji žaidimai, organizuojamos išvykos, ekskursijos ir pan.), atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę;
– darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir kt.);
– specialiojo transporto paslauga, užtikrinant neįgaliojo atvežimą į socialinių paslaugų centrą ir parvežimą iš jo;
– psichologinės pagalbos teikimo organizavimas;
– sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmeniui sustabdomos ar nutraukiamos Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisijai, gavus asmens (šeimos) prašymą, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu.

Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 120 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai socialinių paslaugų teikimas stabdomas dėl teismo sprendimo skirti asmeniui priverstinį gydymą, o pasibaigus sprendime dėl sustabdymo nurodytam laikotarpiui, socialinės paslaugos, kurių teikimas buvo sustabdytas, pradedamos teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nurodyto laikotarpio pabaigos ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be atskiro sprendimo priėmimo.

Mokestis už Dienos centre asmenims su negalia suteiktas paslaugas nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens pajamas, vodovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu.

Vienas gyvenantis asmuo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą moka:

– jeigu pajamos per mėnesį neviršija 2 VRP dydžio – 10 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio – 15 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos per mėnesį viršija 3 VRP dydį – 20 procentų asmens pajamų.

Asmuo, gyvenantis šeimoje, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą moka:

– jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 2 VRP dydžio – 10 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio – 20 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 4 VRP dydžio – 30 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 5 VRP dydžio – 40 procentų asmens pajamų;

– jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį viršija 5 VRP dydį – 50 procentų asmens pajamų.

– mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos.

Dienos centre asmenims su negalia paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjai), užimtumo specialistas.

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-742 įsakymu „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vertinamos šios sritys: 

– Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas);

– Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis).
Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:
– Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.
– Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.
– Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.

– Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Skip to content