Menu Close

Asmeninės pagalbos paslauga – individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje palydint ir komunikuojant

Asmeninės pagalbos paslauga – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninės pagalbos paslauga Kalvarijos savivaldybės gyventojams teikiama ir organizuojama vadovaujantis Asmeninės pagalbos paslaugos teikimo ir organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu

Asmeninis asistentas – fizinis asmuo, teikiantis asmeninę pagalbą neįgaliajam, su kuriuo jis nėra susijęs artimais giminystės ryšiais.

Asmeninės pagalbos paslaugą gali gauti: asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Asmeninio asistento teikiamos paslaugos:
– teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

– teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
– lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
– teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
– teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius;
– Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

– mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

– dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;

-gyvena vieni.

Dokumentai, reikalingi asmeninės pagalbos paslaugos skyrimui:

– Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į asmens nuolatinės gyvenamosios vietos Socialinių reikalų skyrių ir pateikia:

– nustatytos formos prašymą-paraišką ir papildomus dokumentus:

– asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją:

– dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);

– dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą;

– dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas.

Papildomi dokumentai pateikiami tik tokiu atveju, jei šių dokumentų ir (ar) informacijos savivaldybės administracija neturi ar jos neįmanoma gauti iš valstybės ar žinybinių registrų.

Asmeninio asistento paslaugų organizavimas
Asmeninio asistento paslauga teikiama asmeniui iki 28 valandų per savaitę – iki 4 val. per dieną iki 7 dienų per savaitę. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Su asmeniu (jo globėju, įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiama asmeninio asistento paslauga, pasirašoma nustatytos formos sutartis.

Asmeninio asistento paslaugos sustabdomos paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą.

Asmeninio asistento paslaugos nutraukiamos:
– jei asmeniui nebenustatomas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis;
– asmeniui apsigyvenus socialinės globos įstaigoje;
– asmeniui išvykus nuolat gyventi į kitą savivaldybę
– asmeniui mirus;
– jei asmuo išvyksta ar gydosi stacionarioje gydymo įstaigoje ilgiau kaip 60 darbo dienų nepertraukiamai.
– paslaugų gavėjo iniciatyva, raštų pranešus paslaugų teikėjui;

Mokestis už asmeninio asistento paslaugas nustatomas individualiai, įvertinus jo finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą ir (ar) asmeniui (šeimai) teikiamas socialines paslaugas, vadovaujantis Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-01 įsakymas Nr. A1-478:

– asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius, bet mažesnės už 3 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;

– asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius, bet mažesnės už 4 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;

– asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius, bet mažesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;

– asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti daugiau nei 20% asmeninės pagalbos išlaidų ir 20 % negalią turinčio asmens pajamų.

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-07 įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“

Skip to content