Menu Close

Transporto organizavimas

Transporto organizavimo paslaugos paskirtis teikti specialiojo transporto paslaugas asmenims:

– kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų;

– kurie dėl socialinių įgūdžių stokos ir (ar) dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų.

Teisę gauti transporto organizavimo paslaugas turi:

-Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Kalvarijos savivaldybėje arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Kalvarijos savivaldybėje bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje:

– vaikai iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir juos lydintys asmenys, jei nėra pakankamų galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto visai nėra arba jis yra, tačiau neužtikrina, kad paslaugų gavėjas laiku atvyktų į paslaugų teikimo vietą, ir dėl to jam negali būti suteiktos paslaugos numatyta apimtimi) ar asmeniniu transportu;

– suaugę asmenys ir juos lydintys asmenys, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir (ar) neturi pakankamų galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto visai nėra arba jis yra, tačiau neužtikrina, kad paslaugų gavėjas laiku atvyktų į paslaugų teikimo vietą, ir dėl to jam negali būti suteiktos paslaugos numatyta apimtimi) ar asmeniniu transportu;

– šeimos ir asmenys, kuriems reikalinga pagalba, kurie dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu transportu ar individualiu transportu, negalintiems susimokėti už transporto paslaugas;

– socialinių problemų turintys (patiriantiems fizinį ar psichologinį smurtą) asmenys ar šeimos.

Transporto teikimo atvejai ir transporto paslaugų organizavimas:

neįgaliems asmenims vykti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas ar asmenims gydymo tikslais, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

neįgaliems asmenims vykti į Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT);

neįgaliesiems asmenims nuvykti į planines ambulatorines hemodializės procedūras ir parvykti iš jų;

– neįgaliesiems ir jiems prilyginamiems asmenims aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis, šias priemones nuvežti remontuoti ir parvežti;

buitinei pagalbai neįgaliesiems organizuoti: įvairiems didesnio svorio ir gabaritų remontuotiniems buitiniams reikmenims pervežti, skalbiniams nuvežti ir parvežti ir pan.;

neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms vykti į sportinius ir kultūrinius renginius: varžybas, apžiūras, įstaigas, esančias kituose miestuose, vasaros stovyklas ir kt.;

– teikiant pagalbą vaikui ir šeimai vykstant į gydymo ir reabilitacijos įstaigas ir parvykstant iš jų, vykstant į specialistų konsultacijas ir parvykstant iš jų;

– kitais krizinių situacijų atvejais.

Asmuo, pageidaujantis gauti specialiojo transporto paslaugą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vykimo datos kreipiasi į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių, pateikdamas Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą. Teikiant pagalbą vaikui ir šeimai Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą pateikiama Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki paslaugos suteikimo.

Prie prašymo specialiojo transporto paslaugai skirti pateikiami šie dokumentai:

asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);

gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;

specialaus transporto poreikio nustatymo pažyma;

neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas.

 

Teikiant pagalbą vaikui ir šeimai bei krizinių situacijų atvejais prie prašymo skirti transporto paslaugą pateikiami šie dokumentai:

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);

– gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;

– vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai: siuntimas, registracijos talonas ir kt. (jeigu tokie yra);

– pažyma (-os) apie asmens (šeimos) vidutines trijų paskutinių iki kreipimosi dėl transporto paslaugų gavimo mėnesių gaunamas pajamas;

– argumentuotas paaiškinimas, kad nėra pakankamų galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto visai nėra arba jis yra, tačiau neužtikrina, kad paslaugų gavėjas laiku atvyktų į paslaugų teikimo vietą, ir dėl to jam negali būti suteiktos paslaugos numatyta apimtimi) ar asmeniniu transportu.

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl specialiojo transporto paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

 

Paslaugos teikimo norma ir kaina:

Asmeniui, gaunančiam transporto išlaidų tikslinę kompensaciją, nemokamos specialiojo transporto paslaugos teikimo norma – 200 km per metus;

Asmenys, viršijantys nemokamo specialiojo transporto paslaugos teikimo normą, už suteiktas specialiojo transporto paslaugas moka 0,65 Eur/km.

Asmenys, kurie Socialinių reikalų skyriuje gavo sprendimą apmokamoms specialiojo transporto paslaugoms gauti, už suteiktas specialiojo transporto paslaugas moka 0,65 Eur/km Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrui.

Teikiant pagalbą vaikui ir šeimai bei krizinių situacijų atvejais pasinaudoti nemokamomis transporto paslaugomis galima 1 kartą per metus. Nemokamos transporto paslaugos teikimo norma – 250 km. per metus, paslaugos kaina – 0,65 Eur/km.

Asmens (šeimos), pageidaujančio gauti transporto paslaugas, finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo sutinka su galiojančiais mokėjimo už transporto paslaugas įkainiais, patvirtintais Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu, ir sutinka mokėti visą paslaugos kainą.

Su apmokamą specialiojo transporto paslaugą gaunančiu asmeniu vykstant kitiems asmenims, suma už suteiktą transporto paslaugą proporcingai nėra dalijama iš specialiojo transporto paslaugą gavusių asmenų  skaičiaus.

Asmenims, kuriems specialiojo transporto paslaugos teikiamos nemokamai, nustatyta nemokamo specialiojo transporto paslaugos teikimo norma nėra dalijama proporcingai iš specialiojo transporto paslaugą gavusių asmenų skaičiaus.

Specialiojo transporto paslauga teikiama vadovaujantis Specialiojo transporto paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu 2009 m. birželio 18 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-46-9 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-16)

Skip to content