Menu Close

Socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Į socialinės globos namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ir (ar) priežiūra ir kuriems teikiamos kitos socialinės paslaugos yra neefektyvios.

 

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai:

– suaugę asmenys su negalia;

-senyvo amžiaus asmenys.

Paslaugos teikiamos neterminuotai.

Ilgalaikės socialinės globos socialinės globos namuose poreikis nustatomas atlikus socialinės globos vertinimą pagal Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką

Vertinimas atliekamas, jei įvertinus asmens bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros poreikį pagal Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatoma, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui neužtenka.

Sprendimas skirti ilgalaikę socialinę globą institucijoje asmeniui priimamas tik tais atvejais, kai, nustačius ilgalaikės socialinės globos institucijoje poreikį, pateiktose išvadose yra nurodytos ir galimos alternatyvios ilgalaikei socialinei globai institucijoje paslaugos ir įvardytos priežastys, dėl kurių nurodytų alternatyvių paslaugų nesiūloma teikti.
Prašymą dėl paslaugos gali pateikti asmuo atvykęs tiesiogiai Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą, globėją, rūpintoją ar artimą giminaitį.

 

Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo pateikiami dokumentai:

prašymas – paraiška (forma SP-8) socialinėms paslaugoms gauti su priedais, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą išimties tvarka gali pateikti socialiniai darbuotojai, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

 

Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);

– pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą); – neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

– išrašas iš medicinos dokumentų, forma 027/a, pagal asmens sveikatos būklę;

– darbingumo lygio, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažymų kopijos;

– specialiojo poreikio nuolatinei slaugai, priežiūrai (pagalbai) nustatymo pažymų kopijos (jei yra nustatyta);

– pažymos ir kiti dokumentai apie asmens pajamas, apie asmens turimą turtą, ar turėtą turtą per 12 mėnesių iki kreipimosi dienos;

– kiti dokumentai, atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos socialinės globos namuose skyrimo asmeniui priima Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisija, patvirtinta Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Asmeniui, kuriam skirta ilgalaikė socialinė globa globos namuose, prieš apgyvendinant jį globos namuose, Kalvarijos savivaldybės Socialinių reikalų skyrius išrašo asmens siuntimą į globos namus.

Mokėjimas už ilgalaikę socialinę globą socialinės globos namuose.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto normatyvą (turto normatyvas asmeniui – 12 kv. metrų būsto naudingojo ploto). Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo gauna slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinę kompensaciją, visa kompensacija skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslauga vertina ir apskaičiuoja Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinės reikalų skyrius.

Asmenys, laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už 3 pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis apskaičiuojamas, atleidimo nuo mokėjimo sąlygos, asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas, asmens (šeimos) pajamų apskaičiavimas, asmens turto vertinimas atliekamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu

Skip to content