Kompleksinės paslaugos šeimai

Kompleksinių paslaugų tiklas padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį.

Pagal Socialinių paslaugų katalogą

Kompleksinės paslaugos priskiriamos prevencinėms socialinėms paslaugoms. Tai yra vienos ar kelių rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti, t. y. šeimą palaikančioms ir pozityvią jos raidą užtikrinančioms socialinėms, psichologinėms, saugumo galimybėms stiprinti, teikiamos pagal Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“

Paslaugos gavėjai - Kalvarijos savivaldybėje gyvenantys asmenys ir šeimos.

Paslaugų sudėtis:

- Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt;

- Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.;

- Mediacijos paslaugos – paslaugos, teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;

- Vaikų priežiūros paslaugos – vaiko priežiūros paslaugos, kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4  val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus, iki vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos paslaugų teikėjo numatytose tam tinkamose patalpose nuo 6 iki 22 val., jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna kitas kompleksinėms paslaugoms priskirtas paslaugas ir paslaugų teikimo metu yra poreikis gauti vaiko priežiūros paslaugą ;

- Pavėžėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems kitose kompleksinių paslaugų veiklose, jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu.

Dėl informacijos apie kiekvieną paslaugą kreiptis telefonu 8 639 50 680 ar atvykus į Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrą adresu Ugniagesių g. 1, Kalvarija.