Informuojame, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pasikeitė Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro  telefonų numeriai. Veikiantys tel. Nr.

Administracija - +370 659 91080;

Socialinės globos namai - +370 636 41377.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. tel. Nr. +370 343 23598 ir +370 343 23570 nebeveikia.

Administracija

 

 

ES.png

VS.png     PS.png       VV.png

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai:  66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė:  likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai:

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia:  2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos:  15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

     IEŠKOME_BUDINČIO_GLOBOTOJO._MAŽIAU_SPALVŲ.jpg

 

Budintis globotojas - asmuo, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje prižiūrintis vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Veiklą budintis globotoja vykdo pagal individualios veiklos pažymą.

Globos centras pagal tarpusavio bendradarbiavimo sutartyje numatytas sąlygas moka budinčiam globotojui atlygį už suteiktas paslaugas.

Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų.

Pretenduojantys tapti budinčiais globotojais - turi išklausyti mokymus pagal GIMK programos Pagrindinę ir Specializuotą dalį. Mokymai privalomi ir sutuoktiniui.

#TuGaliTaptiNamais; #ViskasApieGlobą

 

GK-2.png

  

 

 kas_man_priklauso.png