RENKAMA_mokymų_grupė_pagal_PAGRINDINĘ_gimk_programos_mokymų_dalį.jpg

 

GIMK mokymai

GIMK programa– Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą. GIMK programoje išskiriamos penkios gebėjimų grupės, kurios būtinos būsimiems globėjams ir įtėviams:

1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.

2. Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.

3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.

4. Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.

5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN).

GIMK programos tikslai:

 1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus:

 2. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

 3. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Pagrindinė GIMK programa (7 susitikimai):

 1. Įvadas į pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą GIMK.

 2. Atvirumas ir bendradarbiavimas.

 3. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.

 4. Vaikų elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.

 5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija.

 6. Globojamų vaikų traumos ir krizės.

 7. Pasirengimas pokyčiams.

    

Specializuota GIMK programa budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, BVGN darbuotojams (6 susitikimai):

 1. Darbas komandoje.

 2. Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas.

 3. Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas.

 4. Vaiko elgesio supratimas ir poreikių tenkinimas.

 5. Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. BVGN standartai.

 6. Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą, perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

 

Tęstinė GIMK programa (9 susitikimai):

 1. Savivertės suvokimas ir vertinimas.

 2. Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas.

 3. Pozityvaus elgesio skatinimas.

 4. Atsakomybės už save skatinimas.

 5. Reagavimas į sunkumus.

 6. Lytinio ugdymo klausimai.

 7. Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą.

 8. Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas.

 9. Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai.

Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa (6 susitikimai):

 1. Įvadas į artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

 2. Vaiko raidos poreikiai.

 3. Prieraišumas.

 4. Netektys.

 5. Ryšių su biologine šeima palaikymas.

 6. Auklėjimas.