Prevencinės socialinės paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

 

 
 Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).
 

Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų

 
Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
 

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams.

 

Transporto organizavimas

Transporto organizavimo paslaugos paskirtis teikti specialiojo transporto paslaugas asmenims:

- kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų;

- kurie dėl socialinių įgūdžių stokos ir (ar) dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų.

  
 
Pagalbos į namus tikslas teikti bendrąsias bei specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių atstovams - labiausiai pažeidžiamiems savivaldybės gyventojams, užtikrinant jų gebėjimą pasirūpinti savimi, spartinant jų integravimąsi į visuomenę. 
 
 
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslauga – paslauga teikiama Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centre ir asmens namuose asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti jų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.
 
 
Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, laikinas apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), savipagalbos grupės, esant būtinybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, darbo įgūdžių ugdymas. 
 
 

Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

 
 
Pagrindinis globos centro veiklos tikslas  užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
 

Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

Vaikų dienos centras „Feniksas“, Ežero g. 3, Jungėnų k., Kalvarijos sav.

 
Tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.
 

Paslaugų tikslas - užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą suaugusiems asmenims su proto ir psichine negalia,atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, gerinant jų gyvenimo kokybę bei užtikrinant neįgaliųjų socialinę integraciją, sudarant galimybes šeimos nariams derinti profesinį ir šeimos gyvenimą.

 
 
Visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
 
Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras teikia tokias paslaugas aprūpinant Kalvarijos savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis (TTP):
- konsultavimas
- tarpininkavimas
- informavimas
- TPP išdavimas
 
 
 
Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje.
 
 
Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija – pagalba iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims užmegzti socialinius ryšius, įsitraukti į struktūras, skatinančias nenusikalsti, ir (ar) šių ryšių stiprinimas.
 
 
 Asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.